Embryologické metody

V NAŠEM CENTRU NABÍZÍME VŠECHNY MODERNÍ METODY ASISTOVANÉ REPRODUKCE.

TĚMI JSOU METODY: ICSI, PICSI, AH, MACS, MFSSkultivace embryí, prodloužená kultivace, monitoring embryí, zamražení embryí - KET, PGD, PGS, Speciální médium pro transfer


UMĚLÉ OPLODNĚNÍ - MIKROMANIPULAČNÍ TECHNIKY - ICSI, PICSI, AH

Jde o laboratorní techniky rozšiřující možnosti asistované reprodukce. Jejich provádění je vysoce odborně a technicky náročné. Podstatou mikromanipulací je práce s jednotlivými oocyty (vajíčky) a spermiemi nebo embryi pod mikroskopem pomocí speciálních skleněných mikropipet.

ICSI - INTRACYTOPLAZMATICKÁ INJEKCE SPERMIEICSI.001

Metoda spočívá v přímé injekci jediné spermie do cytoplasmy zralého oocytu. Vybraná spermie je znehybněna, nasáta do mikroinjekční pipety a pomocí mikromanipulačního zařízení vpravena do oocytu.

INDIKACE ICSI:

 • selhání oplození vajíček v předchozích cyklech umělého oplodnění
 • snížené hodnoty spermiogramu (nízká koncentrace a pohyblivost spermií)
 • získání spermií chirurgickým odběrem z varlete nebo nadvarlete (= MESA/TESE)
 • potřeba provedení preimplantační genetické testování (PGT)
 • na žádost pacientky

Ne všechna vajíčka, která se při odběru získají, jsou kvalitní a tudíž schopna oplození a následného vývoje. Počet oocytů, které se budou touto metodou oplozovat, je závislý na přání páru a na počtu a kvalitě získaných vajíček. Oplozená vajíčka se vyvíjí v embrya.

PICSI - INTRACYTOPLAZMATICKÁ INJEKCE PRESELEKTOVANÉ SPERMIE

Normální tvar a pohyb spermie nemusí znamenat i správnou zralost. Zralost spermie úzce souvisí se schopností spermie navázat se na povrch vajíčka a této vlastnosti se využívá při metodě PICSI. Principem je navázání zralých spermií na speciální vrstvu obsahující vazebná místa, které zralé spermie rozpoznají a na které se zachytí. Tyto navázané spermie jsou posléze použity k oplození oocytů metodou ICSI. Metoda PICSI díky výběru zralé spermie zlepšuje výsledky léčby. Počet oocytů, které se budou touto metodou oplozovat je závislý na přání páru, počtu a kvalitě získaných oocytů.

INDIKACE PICSI:

 • snížené hodnoty spermiogramu
 • nízký počet oplozených vajíček po standardní metodě ICSI
 • nedostatečný vývoj embryí v předchozích cyklech umělého oplodnění

MACS - MAGNETICKY AKTIVOVANÉ TŘÍDĚNÍ SPERMIÍMACS.001

Neinvazivní metoda výběru spermií pro oplozování oocytů. Pro normální vývoj embrya je nezbytná kvalita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích může negativně ovlivnit embryonální vývoj, často  vedoucí k zastavení vývoje nebo k časnému potratu. Metoda MACS začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou. Zde jsou selektivně zachytávané označené, tedy poškozené spermie. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentace DNA, protečou kolonou a jsou zachytávány a připraveny pro další použití (ICSI, PICSI, IUI).

INDIKACE MACS:

 • zvýšeného poškození DNA u spermií
 • v případě více neúspěšných IVF cyklů
 • u párů, kde v IVF cyklu nebyl dobrý vývoj embryí
 • u můžu, kteří kouří cigarety nebo jsou vystaveny zvýšenému působení chemických látek, nebo zvýšenému stresu

MFSS - Mikrofluidní separace spermií

Výběr spermií pomocí tzv. mikrofluidních čipů. Čipy slouží k přirozenému výběru nejlepších spermií. Metoda výběru spermií využívá pouze vlastního pohybu spermií a celý proces maximálně napodobuje přirozený výběr nejkvalitnější spermie. Spermie v ejakulátu jsou umístěny na speciální čip a přes mikrobariéry samovolně prostupují do kultivačního média. Pomocí selekce přes mikroskopické kanálky máme větší šanci získat kvalitní spermie, které jsou následně použity pro oplození vajíček.  Jedná se o alternativu ke standardnímu zpracování spermií. Metodu lze použít jak při metodě ICSI v rámci IVF nebo při intrauterinní inseminaci.

INDIKACE MFSS:

 • zvýšená fragmentace DNA u spermií
 • nízký počet oplozených vajíček po standardní metodě 
 • nedostatečný vývoj embryí v předchozích cyklech umělého oplodnění

AH - ASISTOVANÝ HATCHING

Tuto mikromanipulační techniku provádíme na embryích po prodloužené kultivaci před jejich přenosem do dělohy. Princip metody spočívá v šetrném otevření obalu embrya (zona pellucida) mikropipetou. Vytvoření malého otvůrku umožní snazší uvolnění embrya ze zona pellucida. Cílem je zvýšit úspěšnost uchycení (implantaci) embryí v děloze.

INDIKACE AH:

 • věk pacientky nad 35 let
 • opakované nedosažení těhotenství po transferu kvalitních embryí v předchozích cyklech IVF
 • zvýšená hodnota FSH u pacientky
 • zjištění silnějšího obalu embrya
 • na žádost pacientky

Rozhodnutí, kdy provádět mikromanipulace, závisí na zvážení všech nám dostupných indikací a na žádosti páru.
 


KULTIVACE EMBRYÍ

KLASICKÁ KULTIVACE EMBRYÍ

Po klasické kultivaci zavádíme do dělohy embrya ve stadiu 2 až 4 buněk, tj. po 48 hodinách po oplození vajíček. V tuto dobu ještě nejsme schopni vybrat ta nejkvalitnější embrya vhodná na transfer a oddělit embrya s omezenou schopností se dále vyvíjet.

PRODLOUŽENÁ KULTIVACE EMBRYÍ

Prodloužená kultivace je metoda umožňující prodloužit délku kultivace oplozených vajíček až na 120 hodin. Provádí se v nákladných speciálních médiích. Délka kultivace je u každé pacientky individuální. Záleží na kvalitě embryí, rychlosti jejich rýhování a také na přání pacientky. 3 - 5 denní kultivace umožňuje delší sledování vývoje embryí. Tak lze snáze vybrat nejkvalitnější embrya pro transfer. Snížíme pravděpodobnost zavedení embryí s omezenou schopností buněčného dělení.

MONITOROVÁNÍ VÝVOJE EMBRYÍ – PRIMOVISION SYSTÉM, ESCO MIRI SYSTÉM

Vývoj embrya, jeho pravidelnost a rychlost dělení úzce souvisí s jeho správnou životaschopností a šancí na dosažení těhotenství. Kontinuální sledování vývoje embryí pomáhá vybrat nejlepší embrya na transfer. Hodnocení embryí se provádí na základě analýzy digitálních záznamů, které pomáhají zachytit poruchy dělení buněk, fragmentaci, vakuoly atd. Minimalizuje manipiulaci s vyvíjejícícm se embryem, umožňuje hodnotit dynamiku vývoje a tak zvýšit šanci na těhotenství.

INDIKACE EMBRYOMONITORINGU:

 • dva a více neúspěšných cyklů IVF nebo v případě cyklů přerušených před transferem
 • v případě nedostatečného vývoje embryí v předchozích cyklech IVF
 • při použití darovaných vajíček
 • v případě transferu jednoho embrya  

SPECIÁLNÍ MEDIUM PRO TRANSFEREmbryoGlue.001

Médium pro transfer embryí. Obsahuje vysokou koncentraci hyaluronanu a rekombinantní lidský albumin. Zahrnuje i esenciální a neesenciální aminokyseliny. Podporuje implantaci při přenosu embrya. Prokazatelně zvyšuje počet klinických těhotenství i narozených dětí. Médium EmbryoGlue je použitelné při embryotransferu všech vývojových stádií embryí, od dvoudenních až po blastocytu a to jak čerstvých, tak zamražených. Více informací v přiloženém letáčku zde.