Centrum reprodukční chirurgie

Vývoj embrya v děloze mohou významným způsobem zhoršovat velmi častá gynekologická onemocnění – myomy, endometrióza, deformity dutiny děložní, srůsty. Někdy mohou být příčinou samovolného potrácení.

Chirurgická diagnostika a léčba těchto stavů může být nejúčinnějším řešením. Pro zachování funkce dělohy a vaječníků je důležitým předpokladem velmi šetrný operační postup – především minimálně invazivní techniky laparoskopie a hysteroskopie.

Centrum reprodukční chirurgie, využívá špičkových přístrojů (minilaparoskop, minihysteroskop), komplexního zázemí operačních sálů a dlouholeté tradice Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Výkony provádí zkušený operační tým, který vede prim. MUDr. Robert Hudeček, PhD.

Diagnostické možnosti reprodukční chirurgie
Nedílnou součástí komplexní diagnostiky poruch plodnosti je minihysteroskopie a minilaparoskopie, které využívají atraumatický přístup do dutiny děložní bez nutnosti dilatace cervikálního kanálu a vizualizace kavity a ústí vejcovodů pomocí
3mm optické soupravy. Minilaparoskopie umožňuje podrobnou aspekci orgánů malé pánve 5mm transumbilikálním přístupem (přes pupek). Tyto techniky lze vy - užít i k vyšetření funkční průchodnosti vejcovodů pomocí chromopertubace
a k cílenému odběru vzorků tkání na histopatologické vyšetření.
Terapeutické možnosti reprodukční chirurgie
Problematika operační korekce patologických stavů reprodukčních orgánů ženy v sobě zahrnuje širokou paletu léčebných postupů. Mezi dominantní subspecializace, které úzce spolupracují s Centrem asistované reprodukce CAR 01, patří následující oblasti.

Operační řešení děložní myomatózy
Děložní myomy patří mezi nezhoubné nádory vznikající proliferací hladké svaloviny děložního těla. Jsou nejčastějšími nádory dělohy, které jsou diagnostikovány u 30–50 % žen v reprodukčním věku. Jedná se o hormonálně závislý nádor. Anatomická charakteristika myomů významně ovlivňuje jejich klinické projevy i výsledný efekt terapie. Jako klinicky významné lze označit myomy, které způsobují potíže, jsou objemné nebo rychle rostoucí nebo se vyskytují u žen s dosud neuzavřenou
reprodukční funkcí, zvláště pak u žen sterilních či infertilních. Děložní myomatóza patří ke klasicky uváděným příčinám spontánních i opakovaných potratů (sekundární anatomický faktor) a to zejména v II. trimestru gravidity, kdy se podílí až na
1/3 všech abortů.
Centrum reprodukční chirurgie nabízí komplexní léčbu myomů jak pomocí hormonální terapie, tak s využitím miniinvazivních endoskopických fertilitu zachovávajících operací, jejichž smyslem je odstranění myomů a obnova reprodukční funkce dělohy.
 

Chirurgická léčba endometriózy malé pánve
Endometrióza
je definovaná jako přítomnost endometriální tkáně mimo děložní dutinu, která vyvolává chronickou zánětlivou reakci orgánů malé pánve. Mezi reprodukční projevy endometriózy patří chronická pánevní bolest, nepravidelné a silné
menstruáční krvácení, bolesti při styku a poruchy plodnosti. Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologické onemocnění, které v klinickém důsledku zpravidla vyvolá chronický zánětlivý proces s autoimunitní reakcí organismu.

Minimální konzervativní chirurgická léčba endometriózy spočívá v eradikaci ložisek v malé pánvi pomocí endoskopické elektrokoagulace či odstranění cyst z vaječníků.
Zpravidla navazuje na hormonální předléčbu v injekční krátkodobé nebo tabletové dlouhodobé formě. Léčba endometriózy statisticky významně zvyšuje úspěšnost následné léčby neplodnosti pomocí technik asistované reprodukce.


Endoskopická korekce adhezivních stavů
Vnik srůstů (adhezí) patří mezi nejčastější komplikace operací v malé pánvi. Pooperačně vzniklé adheze souvisí s rizikem poruch pasáže střev nebo chronické pánevní bolesti. Jako další negativní důsledek přítomných srůstů v malé pánvi jsou
reprodukční poruchy. Jedná se zejména o sekundární sterilitu, nejčastěji na podkladě tubárního faktoru. Adhezivní proces současně představuje potenciální příčinu obtíží při opakovaném operačním vstupu.
Adheze vznikají u 60–90 % pacientek, které absolvovaly velkou gynekologickou operaci.
I přesto, že etiologie vzniku adhezí v malé pánvi není dosud zcela komplexně od halena, modifikace chirurgických technik ve smyslu minimálně invazivní operativy, jednoznačně snižuje riziko jejich vzniku. Aktivní prevenci je aplikace
protisrůstových gelů v průběhu operačního výkonu (napr. přípravek Hyalobarier gel).


Miniinvazivní operační postupy u děložního faktoru neplodnosti
Opakované potrácení je charakterizováno třemi a více následnými samovolnými ztrátami plodu.
Postihuje asi 1 % žen v reprodukčním věku. Potratem končí asi 15–38 % těhotenství. Ve skutečnosti bude toto číslo mnohem vyšší, protože více než 40 % koncepcí končí ještě v době před jejich diagnostikováním. Frekvence samovolných potratů stoupá s věkem matky – plodnost ženy starší než 35 let je 3× nižší než u ženy mladší 25 let .
Mezi získané abnormity genitálního traktu, které zvyšují riziko těhotenské ztráty patří nedostatečnost děložního čípku, děložní myomatóza, přítomnost intrauterinních adhezí a fixované zaklínění dělohy v malé pánvi.
Operační korekce těchto stavů zvyšuje šanci na následnou úspěšnou graviditu zakončenou porodem zdravého plodu.

Techniky korekcí vrozených vývojových vad ženského genitálu
Anatomické abnormality genitálního traktu se vyskytují u 0,1 % ženské populace.
Vrozené malformace genitálního traktu vznikají následkem poruch vývoje genitálního traktu. Typickou abnormitou je přítomnost děložního septa (přepážky). Anatomické varianty děložního septa spolu s místem implantace embrya určují, dojde-li
během těhotenství k spontánnímu abortu, k předčasnému porodu, či proběhne-li
těhotenství bez komplikací
Endoskopické odstranění děložního septa pomocí hysteroskopického resektoskopu z neinvazivního transcervikálního přístupu patří do standardního spektra chirurgických výkonů Centra reprodukční chirurgie.


Reprodukční chirurgie a kvalita života
V uplynulých letech významně stoupl počet operačních výkonů využívajících minimálně invazivních technik, což vedlo ke zkrácení průměrné délky hospitalizace a především k rychlejší rekonvalescenci pacientek a jejich brzkému návratu k běž -
ným životním aktivitám. Do diagnostických a terapeutických algoritmů bylo zařazeno více vzájemně se doplňujících metod, což umožňuje rychlé stanovení správné diagnózy a následnou optimalizaci léčebného postupu. Centrum reprodukční chirurgie využívá odborných a profesních zkušeností anestez iologů ARO II., chirurga, internisty a disponuje komplexní perioperační péčí včetně lůžkového fondu.

Na poradu se můžete objednat na e-mail: car01@brno.cz  nebo telefonicky na +420 532 238 293

Centrum pro diagnostiku a léčbu endometriózy

Gynekol. - porod. klinika Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy University
Obilní trh 11
602 00 Brno
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Prim. MUDr. Robert Hudeček, PhD.
Doc. MUDr. Martin Huser, PhD.


Objednání pacientek na tel .: 532 238 293

Email pro vaše dotazy: car01@fnbrno.cz

 


Kontakty | Víte, že?